Automix - Części Samochodowe

Kontakt

Twój koszyk jest pusty

0

Polityka prywatności

10 września 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Działając w imieniu AUTO MIX Adam Górski ul. Borowina 14a, 57-330 Szczytna, NIP 8830010061, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTO MIX Adam Górski ul. Borowina 14a, 57-300 Szczytna, NIP 8830010061, (dalej także zwany AUTO MIX).

 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

a. biuro@e-rodo.info

 

b. tel. 502 615 320

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 

a. realizacji zawartej ze Spółką umowy, w tym składanych zamówień i ofert (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia),

 

b. związanych z windykacją należności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

 

c. marketingu i promocji towarów i usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),

 

d. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia),

 

e. wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia).

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu AUTO MIX na podstawie zawartej z AUTO MIX umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. zewnętrzna firma księgowa, zewnętrzne kancelaria prawne, agencje windykacyjne i wywiadowcze, firmy świadczące usługi z zakresu IT,

 

b. podmioty upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy, komornicy, ubezpieczyciele, KRD.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj:

 

a. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z AUTO MIX przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 

b. w zakresie windykacji należności przez okres do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich należności,

 

c. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez AUTO MIX do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów firmy AUTO MIX stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

d. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych AUTO MIX w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów firmy AUTO MIX stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

e. w zakresie wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez AUTO MIX.

 

6. W związku z przetwarzaniem przez AUTO MIX Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 

a. prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

 

b. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

 

c. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

 

e. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

 

g. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AUTO MIX danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z AUTO MIX, w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu i realizacji umowy tak więc podanie przez Panią/Pana tych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

 

Ver. 1.0